ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การกำหนดสถานที่ เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อบรมทำเว็บไซต์ พร้อมรับการตรวจประเมิน ITA เป็น A-AA ประจำปีงบประมาณ 2564”

เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 นายทิวา นนท์ไพวัลย์ ตำแหน่งนิติกร เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ "อบรมทำเวปไซต์พร้อมรับการตรขวจประเมิน ITA เป็น A-AAประจำปีงบประมาณ 2564" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเวปไซต์ของหน่วยงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ITA 2564 ณ โรงแรม เลอ แคสเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว