เทศบาลตำบลนาแก้วรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

{pdf=job2562.pdf|500|300|native}

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลนาแก้วร่วมกับผู้ปกครอง ครู ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเดื่อเพื่อกำจัดเชื้อโรค ป้องกันโรคติดต่อ  สร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน

 

 

เทศบาลตำบลนาแก้วได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในพื้นที่ตำบลนาแก้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้รับความร่วมมือจาก พ่อ แม่ พี่ น้อง และผู้นำในพื้นที่เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินการจ่ายเบี้ยในครั้งนี้ โดยบรรยากาศการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

เทศบาลตำบลนาแก้ว มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลนาแก้ว มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว