เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว กล่าวรายงานการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพบุคลากรตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโพนนาแก้ว ประธานในพิธีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพบุคลากรตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

 

 

เทศบาลตำบลนาแก้ว จัดการแข่งขันเรือพายวิบาก ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกับคณะผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือพายวิบาก งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2558 ณ ลำห้วยลอง บ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม โทร 042-704693

 

 

 

 

ทต.นาแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและการดูแลสุขภาพช่องปาก

 

 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและการดูแลสุขภาพช่องปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาแก้ว ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองผู้บริหารครู ศูนย์เด็กเล็ก และทันตบุคลากร

จากกิจกรรมกลุ่มแลก เปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครอง เกิดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ผู้ปกครองด้วยกันเอง ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ช่องปากเด็ก และสามารถกำกับดูแลให้เด็กมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสมได้จริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนโยบาย อาหารปลอดภัยและกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหาร กลางวันเป็นนโยบายและกลวิธีที่เกิดจากความคิดของ คนในชุมชน ทำให้เกิดการยอมรับ มีความเหมาะสมกับ พื้นที่ และสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างต่อเนื่องมากกว่า นโยบายที่ถูกกำหนดหรือสั่งการจากหน่วยงานราชการ และให้ชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติการปรับบทบาทการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กจากการเป็นผู้สอนหรือผู้สั่ง การมาเป็นผู้สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและกระตุ้นให้ ความช่วยเหลือ

ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในแนวราบ ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับชุมชน เกิดการทำงานใน รูปแบบของทีมงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก จน สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ของเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้อย่างยั่งยืนที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558นายสถิต บรรผนึก ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลนาแก้ว

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558  เพื่อทำการพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างโรงงานฯ การทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว และเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ผู้นำชุมชน โดยทุกส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 รวมพลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดงาน “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” อย่างยิ่งใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว โดยพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว