เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ผู้นำชุมชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน

เทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร จัดงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาแก้ว

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว โดยมีคณะผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบลนาแก้ว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว กล่าวรายงานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทรังสฤษฎิ์ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง โดยมีท่านสมเจตน์ พิมพ์พานนท์ ปลัดอำเภออาวุโส ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทรังสฤษฎิ์ในวันนี้

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว