ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ในตำแห่นง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว