• นางสาวธาริณี เครือวาคำ

  นางสาวธาริณี เครือวาคำ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  • นางลักษณา ราชพิลา

   นางลักษณา ราชพิลา

   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวราตรี บุระเนตร

    นางสาวราตรี บุระเนตร

    ครู ศพด. วัดยอดลำธาร
    • นางสุทธิมา โหน่งที

     นางสุทธิมา โหน่งที

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
    • นางสาวสุทธิดา ดวงเคน

     นางสาวสุทธิดา ดวงเคน

     พนักงานจ้างเหมาบริการ
   • นางรัชนี สินภูมี

    นางรัชนี สินภูมี

    ครู ศพด.บ้านกลาง
    • นางสาวยุวธิดา จันทร์ลาย

     นางสาวยุวธิดา จันทร์ลาย

     ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
   • นางสาวนิภาพัฒน์ ชวนาพิทักษ์

    นางสาวนิภาพัฒน์ ชวนาพิทักษ์

    ครู ศพด.บ้านหนองกระบอก
    • นางภิมภา ไชยฮัง

     นางภิมภา ไชยฮัง

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
    • นางสาวสุกัญญา อรรคนิตย์

     นางสาวสุกัญญา อรรคนิตย์

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวกมลทิพย์ คตจำปา

    นางสาวกมลทิพย์ คตจำปา

    ครู ศพด.บ้านโคกแก้ว
   • นางวันเพ็ญ ปิตะแสง

    นางวันเพ็ญ ปิตะแสง

    ครู ศพด.วัดอินทรังสฤษฎิ์
    • นางสาวพัชรี เรียมแสน

     นางสาวพัชรี เรียมแสน

     ผู้ดูแลเด็ก
    • นางสาวปริศนา อุปทุม

     นางสาวปริศนา อุปทุม

     ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวแสงจันทร์ นาพรม

    นางสาวแสงจันทร์ นาพรม

    ครู ศพด.บ้านนาเดื่อ
    • นางสาวเกศริน วิชัยยา

     นางสาวเกศริน วิชัยยา

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
    • นางจีระนันท์ พักแพง

     นางจีระนันท์ พักแพง

     ผู็ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว