เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายสำราง โหน่งที นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ คลินิกกฏหมายสัญจร ในหัวข้อ รู้เท่าทันกฏหายไซเบอร์และป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์ โดยงานนิติการเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกับ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทลัยราชภัฎสกลนคร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่หนองผือ หมู่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

 

ขอเชิญประชาชนที่เคยใช้บริการของเทศบาลตำบลนาแก้ว ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2567 ที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/go/eit/bpvnkm หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง

  

ขอเชิญบุคคลกรของ เทศบาลตำบลนาแก้ว ที่ปฏิบัติงานเกิน 1ปี ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2567  "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน"ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/IIT/bpvnkm หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้มีความประสงค์จะโอนย้าย สามารถติดต่อได้ที่ นักทรัพยากรบุคคล โทร 042-704693 ในวันและเวลาราชการ

การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช 

แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

     เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลนาแก้ว โดยนายกอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว มอบให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนหนองกระบอก พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านหนองกระบอก ได้ทำการประชาคมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเกี่ยวกับไม้ (โรงงานประเภทที่ 34 ) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระบอก หมู่ที่12 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว