ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อมาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว