เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลนาแก้ว โดยนายกอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว มอบให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนหนองกระบอก พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านหนองกระบอก ได้ทำการประชาคมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเกี่ยวกับไม้ (โรงงานประเภทที่ 34 ) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระบอก หมู่ที่12 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น เพืื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลนาแก้ว โดย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาชาวตำบลนาแก้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนารยณ์มหาราช) ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เก็บขยะ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณลำห้วยลอง บ้านนาแก้วน้อย หมู่9 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2566 นายศิริโชค แก่นการ นักวิชาการเกษตร จากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้ทำการมอบ ปอเทือง แก่ประชาชนในตำบลนาแก้ว เพื่อใช้ในการเกษตรปรับปรุง บำรุงดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย ให้เหมาะสมต่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พศ.2566 นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทิวา นนท์ไพวัลย์ นิติกร ร่วมกับเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ม.10และผู้แทนทุกภาคส่วน เพื่อประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน " ประชาคมการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว"  ณ วัดทุ่งกลางใหม่ หมุ่10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

66833
66832
66831
66830
66829
66827
66828
66825
66826

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว