ประชาสัมพันธ์แผนการรับซื้อขยะรีไซเคิล

ธนาคารขยะเทศบาลตำบลนาแก้ว

ประจำเดือน มีนาคม 2567

 

ขอเชิญประชาชนที่เคยใช้บริการของเทศบาลตำบลนาแก้ว ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2567 ที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/go/eit/bpvnkm หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง

  

ขอเชิญบุคคลกรของ เทศบาลตำบลนาแก้ว ที่ปฏิบัติงานเกิน 1ปี ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2567  "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน"ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/IIT/bpvnkm หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง 

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว