ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประจำปี 2564

ประกาศจัดจั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาแก้ว

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ปี 2564

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว