แผนอัตรากำลัง คือแผนอัตรากำลังที่เทศบาลตำบลนาแก้วจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการและพนักงานจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตำบลนาแก้ว และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาแก้ว

แผนอัตรากำลัง

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว