โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง และให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้

                  หน่วยตรวจสอบภายใน 
                   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาลตำบล ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบล โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
                   ๑. ด้านงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำสัญญา การจัดหาพัสดุ
                      ๒. ด้านการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารทาง ด้านการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

 

                   สำนักงานปลัดเทศบาล

                   สำนักงานปลัดเทศบาล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างเทศบัญญัติ การทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานการประชุม งานเทศบัญญัติ งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
                   1) งานบริหารงานทั่วไป
                   2) งานบริหารงานบุคคล
                   3) งานนโยบายและแผน
                   4) งานกฎหมายและคดี
                   5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   6) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
                   7) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                   8) งานกิจการโรงเรียน
                   9) งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

 

                   กองคลัง

                   กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบเงินของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
                   1) งานการเงิน
                   2) งานบัญชี
                   3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
                   4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
                   5) งานธุรการ

 

                   กองช่าง

                   กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบล การขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบล งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
                   1) งานก่อสร้าง
                   2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
                   3) งานประสานสาธารณูปโภค
                   4) งานผังเมือง
                   5) งานธุรการ

 

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผน ประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
                   1) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                   2) งานสุขเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
                   3) งานรักษาความสะอาด
                   4) งานควบคุมโรค
                   5) งานบริการสาธารณสุข
                   6) งานธุรการ

                  

                   กองสวัสดิการสังคม

                   กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                   1) งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
                   2) งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ
                   3) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
                   4) งานธุรการ

 

                   กองการศึกษา

                   กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา การศึกษาในและนอกระบบการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา จารีตประเพณี งานกีฬาและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ งานภายในกองศึกษาออกเป็น 4 งานดังนี้
                 1) งานกิจการโรงเรียน
                 2) งานสางเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                 3) งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                 4) งานบริหารทั่วไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว