• นายสมยศ ปิตะแสง

  นายสมยศ ปิตะแสง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • นางวิระวรรณ ดาบชัยคำ

   นางวิระวรรณ ดาบชัยคำ

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • นางลักษณา ราชพิลา

    นางลักษณา ราชพิลา

    นักวิชาการศึกษา
   • ว่าง

    ว่าง

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์

    นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์

    นักทรัพยากรบุคคล
   • นายทิวา นนท์ไพวัลย์

    นายทิวา นนท์ไพวัลย์

    นิติกร
   • นายศุภมาศ ชัยตมาตย์

    นายศุภมาศ ชัยตมาตย์

    นักวิชาการเกษตร

  • นางสาวราตรี บุระเนตร

   นางสาวราตรี บุระเนตร

   ครู
  • นางวันเพ็ญ ปิตะแสง

   นางวันเพ็ญ ปิตะแสง

   ครู
  • นางสาวมลทิพย์ คตจำปา

   นางสาวมลทิพย์ คตจำปา

   ครู
  • นางรัชนี สินภูมี

   นางรัชนี สินภูมี

   ครู
  • นางสาวนิภาพัฒน์ ชวนาพิทักษ์

   นางสาวนิภาพัฒน์ ชวนาพิทักษ์

   ครู
  • นางสาวแสงจันทร์ นาพรม

   นางสาวแสงจันทร์ นาพรม

   ครู
  • นางสาวสาวิตรี เครือวาคำ

   นางสาวสาวิตรี เครือวาคำ

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • สิบเอกสุชัย ผงงอย

   สิบเอกสุชัย ผงงอย

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

  • น.ส.พัชรี เรียมแสน

   น.ส.พัชรี เรียมแสน

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นายวันดี เมือยไพร

   นายวันดี เมือยไพร

   คนงานทั่วไป
  • นายสมเกียรติ ยาทองไชย

   นายสมเกียรติ ยาทองไชย

   พนักงานขับรถ
  • นางจิระนันท์ พักแพง

   นางจิระนันท์ พักแพง

   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางสุทธิมา โหน่งที

   นางสุทธิมา โหน่งที

   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวยุวธิดา จันทร์ลาย

   นางสาวยุวธิดา จันทร์ลาย

   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
  • นางรัศมี อุ่นศรี

   นางรัศมี อุ่นศรี

   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวเกศริน วิชัยยา

   นางสาวเกศริน วิชัยยา

   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  • น.ส.ทิพย์สุดา โคตรขันธุ์

   น.ส.ทิพย์สุดา โคตรขันธุ์

   ผู้ดูแลเด็ก
  • น.ส.ปริศนา อุปทุม

   น.ส.ปริศนา อุปทุม

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นายชาญชัย เภาปงทา

   นายชาญชัย เภาปงทา

   นักการภารโรง
  • นางสาวมัตติกา ขะจรจิต

   นางสาวมัตติกา ขะจรจิต

   คนงานทั่วไป
  • นายวสันต์ ลุนงามหาร

   นายวสันต์ ลุนงามหาร

   คนงานทั่วไป
  • น.ส.พิราภรณ์ เจริญคร

   น.ส.พิราภรณ์ เจริญคร

   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  • น.ส.สุกัญญา อรรคนิตย์

   น.ส.สุกัญญา อรรคนิตย์

   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  • นายชัยทัศน์ ปิตะแสง

   นายชัยทัศน์ ปิตะแสง

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • น.ส.เอื้องนภา สีทาไข

   น.ส.เอื้องนภา สีทาไข

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • น.ส.ภิมภา ไชยฮัง

   น.ส.ภิมภา ไชยฮัง

   ผู้ดูแลเด็ก
  • น.ส.ปัทมวรรณ ทิพเพ็ชร

   น.ส.ปัทมวรรณ ทิพเพ็ชร

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางทองสวสดิ์ จันทร์ปาน

   นางทองสวสดิ์ จันทร์ปาน

   แม่บ้าน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.