ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลนาแก้ว  จึงขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561 (ITA)ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว