โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2565

          ด้วยจังหวัดสกลนครได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี2565 จำนวน 3 ระยะได้แก่ ต้นทางคือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือการจัดระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลนาแก้ว นำโดยนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว จึงได้มอบถังขยะสีดำให้ครบทุกครัวเรือนภายในตำบลนาแก้ว เป็นการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งไปถึง ณ สถานที่กำจัด อีกทั้งเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว