เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557

ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2557

ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2557
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2557

ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2557

ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2557
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2560

ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560

ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2560
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560

ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560

ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2560
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560

ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560

ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2560
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ประกาศใช้เมื่อ วันที่  2 ตุลาคม 2561 

ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561

ประกาศใช้เมื่อ วันที่  2 ตุลาคม 2561

ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 เทศบัญญัติ

เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)

 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2562  ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เทศบัญญัติ

เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2562 ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.  ประกาศใช้เมื่อ วันที่  ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 

 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว